Relevante thema’s uit ons portfolio.

Denk je dat strategie alleen iets is voor private ondernemingen? Dan heb je het mis. Jester Strategy ondersteunt talloze overheden en semipublieke organisaties met relevante thema’s. Hieronder vind je een greep van de thematieken uit ons portfolio. Onze experts hebben hier jaren ervaring mee en ondersteunen je hier graag bij.

De regio is voor veel opgaven hét vertrekpunt. Of het nu gaat over versterken van de regionale economie of het ontwikkelen van een visie op de (leef)omgeving of het sociale domein: onze experts hebben al diverse regio’s ondersteund in het verder vormgeven van hun eigen verhaal en waardepropositie. Met het ‘regio strategy canvas’ maken we inzichtelijk welke elementen bepalend zijn voor de regio en wat er nodig is om de regio verder te versterken. Met behulp van scenarioplanning bieden we de juiste handvatten om verder te gaan dan gesprekken over data. We duiden trends, ontwikkelen mogelijke toekomstscenario’s en gebruiken deze om keuzes te toetsen op robuustheid. We hebben een goed oog voor de dynamiek van triple-helix samenwerking. We zetten onze ervaring en modellen vaak in voor Verstedelijkingstudies, investeringsagenda’s, Regio Deals of actie-agenda’s.

Steden staan voor een aantal grote opgaven. Op de meeste plekken in Nederland speelt de vraag om woningen toe te voegen, maar is er gelijkertijd de uitdaging om ruimte te behouden voor andere (maatschappelijke) functies. Ook zien we het fysiek en het sociaal domein nog vaak als twee verschillende werelden langs elkaar heen bewegen. Met brede welvaart als uitgangspunt zorgen we ervoor dat er een gesprek ontstaat over de toekomst. Waarbij we deelnemers prikkelen om los te komen van het hier en nu en de de toekomst centraal stellen. Onze experts hebben ruime ervaring in het bieden van ondersteuning om tot strategie te komen, zowel domein overstijgend als voor een specifieke opgave.

De Nederlandse woningmarkt is uit balans. We hebben een tekort aan sociale huurwoningen en in de koopsector vinden starters niet makkelijk een geschikte woning. Bovendien spelen veel vraagstukken. Zo moet de woonvoorraad instroom en doorstroom faciliteren, maar ook ruimte bieden aan bijvoorbeeld statushouders. Idealiter programmeren we woningbouw zo dat we sterke wijken creëren, met een goede mix van levensloopbestendige koop- en huurwoningen. Dit alles is niet eenvoudig, zeker niet met een bijkomend thema als verduurzaming. Jester Strategy ondersteunt woningcorporaties, bouwondernemingen en gemeenten met raad en daad. Voor de woonvisies van gemeenten maken we kwalitatieve en kwantitatieve woonscenario’s, voor corporaties ondernemingsplannen en bouwondernemingen passende strategieën.

Welzijnsorganisaties zijn veelal traditioneel georganiseerd en werken daarbij op basis van een afgebakende opdracht van de gemeente. De markt verandert echter. Concurrentie op gemeentelijke aanbestedingen vraagt van welzijnsorganisaties om scherp te zijn op hun strategie. Met onze ervaring zorgen we ervoor dat we ook buiten bestaande kaders kijken naar mogelijkheden. En de kracht van de welzijnsorganisatie kunnen verbinden aan de vraagstukken van de gemeentelijke opdrachtgever.

De langdurige zorg in Nederland kent veel uitdagingen. De grootste is de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, een structureel tekort aan handen aan het bed. Bestuurders denken na over de inzet van mantelzorgers, maar ook over de inzet van nieuwe technologie. Hierbij is veel mogelijk, maar ontwikkelingen vergen een cultuuromslag. Er moet een omslag gemaakt worden van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Efficiëntie wordt belangrijker, maar altijd zonder in te boeten aan liefdevol respect voor patiënten en bewoners. Jester Strategy heeft veel ervaring in de langdurige zorg, zowel de zorg voor ouderen, voor mensen met een beperking en in de geestelijke gezondheidszorg. We werken onder meer voor zorginstellingen, brancheverenigingen zoals Actiz, maar ook het Ministerie van VWS. Thema’s waar we aan werken zijn: strategie, ondernemingsplannen, maar ook implementatietrajecten met OGSM. Sturen en leren staat namelijk hoog op de agenda van veel organisaties in de zorgbranche.
In Nederland heeft gelukkig bijna iedereen een dak boven zijn hoofd en kennen we een goed verzorgingsstelsel. Toch is dat niet genoeg. Iedereen weet dat meedoen in de maatschappij belangrijk is voor zijn eigenwaarde, betrokkenheid en sociale cohesie. Gelukkig zetten veel organisaties zich om bijzondere mensen een nuttige en passende werkplek te geven. Ons team zet zich met regelmaat in om sociale ondernemers te begeleiden bij toekomstvraagstukken. Dit gaat om financiering, nieuwe verdienmodellen, innovatie en samenwerking. De afgelopen tijd werkten we voor sw-bedrijven, kringloopcentra en andere sociale ondernemingen, met als doel strategische keuzes te maken in het belang van  werknemers.
We zijn strategen in hart en nieren en hebben inmiddels in alle sectoren profit en non-profit organisaties begeleid bij het maken van een strategie. Hierbij houden we altijd rekening met rolvastheid en hebben we oog voor governance, denk aan: bestuurders, toezichthouders en medezeggenschapsorganen. Een belangrijk en actueel onderwerp. Jester Strategy biedt een actieve bijdrage aan bestuur en strategie door les te geven aan de Governance Essentials leergang van NCD. Ook publiceren we over het thema, zoals ons boek Strategic control. Wil je sparren over strategie en intern toezicht, of een inleiding laten verzorgen. We denken graag met je mee.

Meestal werken we voor individuele organisaties, maar ook brancheverenigingen weten ons te vinden. Verenigingen bevinden zich in een bijzondere dynamiek. Ze behartigen de belangen van het collectief, maar willen hun achterban van ondernemers of professionals tevens handreikingen geven voor hun organisatie of vakgebied. Jester Strategy heeft veel ervaring met het uitvoeren van scenariostudies voor verenigingen. Een toekomstverkenning van een sector of branche geeft de vereniging de mogelijkheid om koers te bepalen, terwijl leden innovatieve opties in handen krijgen voor de toekomst van hun eigen organisatie. Dat geeft richting voor het collectief en ruimte voor leden. We hebben prachtige producten gemaakt, waaronder rapporten, online tools, spellen en video’s.

Talent is niet alleen schaars, maar moet binnen organisaties op de meest optimale wijze worden ingezet. De methode van strategische personeelsplanning (SPP) stelt je in staat om twee belangrijke uitdagingen te lijf te gaan. Ten eerste wordt het verschil opgeheven tussen de competenties die nu binnen de organisatie aanwezig zijn en die binnen de organisatie nodig zijn. Dit is het zogenaamde flexibiliserings-vraagstuk. Ten tweede wordt het verschil opgeheven tussen de competenties die nu en in de toekomst binnen de organisatie nodig zijn – en die zijn vaak verbonden aan de strategie. Dit noemen we het mobiliteitsvraagstuk. Beiden samen vormen een complex en gevoelig vraagstuk. De samenhang tussen slimmere in-, door- en uitstroom van medewerkers wordt met SPP in kaart gebracht en verbonden aan uit te voeren acties (zoals: slimmer werven, werken aan personeelsbinding, tijdelijk personeel, etc.). Zo kan jij direct vorm geven aan jouw strategie.

Jester Strategy heeft een aantal specialisten in huis dat de gevoeligheden en complexiteit van SPP begrijpt. Met SPP hebben wij menig organisatie geholpen om de strategie daadwerkelijk vorm te geven en om dit uit te voeren met de juiste talenten.