Pergamijn ondersteunt en adviseert mensen met een verstandelijke beperking. Als middelgrote aanbieder wordt Pergamijn geconfronteerd met veel beweging en verandering. De zorgvraag wordt complexer, de maatschappij verandert en er is meer technologie beschikbaar om professionals te ondersteunen. Reden genoeg voor het bestuur en het nieuwe managementteam om naar de toekomst te kijken.

Zelf aan de knoppen bij de ontwikkeling van strategie

Pergamijn koos om een aantal redenen voor de strategie-aanpak van Jester: de Strategy CUBE. Een belangrijke reden was de rol van Pergamijn zelf in de strategieontwikkeling. In de aanpak van Jester is het cruciaal dat de organisatie zelf aan de knoppen zit bij de ontwikkeling van de strategie. Bestuur en management vormde een ‘ontwerpteam’ dat in een aantal bijeenkomsten antwoorden formuleerden op samen vastgestelde strategische vragen. Verschillende expertteams met stafmedewerkers gaven input door diverse analyses uit te voeren. Zo werden er trends geanalyseerd en het organisatiemodel van Pergamijn geanalyseerd. Tussenresultaten werden gedeeld met een brede delegatie aan medewerkers in klankbordbijeenkomsten. Door ideeën en concepten vroegtijdig te toetsen in de organisatie, werd cruciale feedback opgehaald en een goed beeld verkregen bij draagvlak voor besluiten.

“Jester heeft een uitstekende rol gespeelt als procesleider. Met de Strategy CUBE heeft Jester een proces dat leidt tot een onderscheidende strategie. We hebben echt kleur moeten bekennen.”

Joost Loeffen, Raad van Bestuur Pergamijn

Belanghebbenden betrekken

Een tweede kenmerk van de Strategy CUBE is de aandacht voor ‘goed bestuur’, oftewel governance. In een strategietraject luistert het nauw hoe en op welk moment verschillende gremia zoals de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad worden betrokken. De Raad van Toezicht moet in het licht van de belangen van alle stakeholders de strategie goedkeuren. Aan het begin van het traject was er daarom veel aandacht voor ontwerpcriteria. Samen met de Raad van Toezicht werd een toetsingskader ontwikkeld. Door te expliciteren hoe de strategie aan het eind van het traject zou worden getoetst werden de verwachtingen voor het ontwerpteam duidelijk gemaakt. Daarnaast werden de verschillende raden tijdens het traject beeldvormend, oordeelsvormend en uiteindelijk besluitvormend betrokken.

Keuzes voor korte, middellange en langere termijn

In de strategie kiest Permijn kleur. Op korte termijn ligt de focus op een excellente bedrijfsvoering. Op middellange termijn ontwikkelt Pergamijn zich tot ketenpartner voor levensloopvraagstukken. Vanuit eigen positie en expertise levert het een bijdrage aan naadloze oplossingen gedurende de levensloop van zorgbehoevenden. Op langere termijn sorteert Pergamijn zich voor als productleider in de Wlz. Specialistische expertise vormt hier een belangrijke basis voor. De nieuwe strategie kan rekenen op veel draagvlak en enthousiasme onder bestuur, management en medewerkers.

Neem voor meer informatie contact op met Joost Loeffen, Raad van Bestuur van Pergamijn (bestuurssecretariaat@pergamijn.nl) of Bas Schulten van Jester.