De Greenport West-Holland, in het ‘West’- en ‘Oostland’ in de provincie Zuid-Holland, staat voor de opgave te transformeren naar een nog moderner en duurzamer productielandschap om in de toekomst haar (wereld)leidende positie op het gebied van glastuinbouw te behouden. Om dit te bewerkstelligen werken diverse overheden, van provincie en gemeenten tot het Rijk, samen aan een integrale gebiedsuitwerking voor de ruimtelijke en logistieke invulling van het gebied. Het doel van deze gebiedsuitwerking is om een pakket van korte termijn en (middel)lange termijn maatregelen te definiëren die nodig zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied en om haar relatie in het netwerk van Greenports en de mainports, waaronder de haven van Rotterdam, te versterken. Om de juiste maatregelen voor de toekomst te definiëren is wel een goed beeld nodig van de opgaven voor de toekomst. De toekomst voorspellen is echter lastig. Vooral in een wereld die zo sterk in verandering is als de onze, is het lastig om een precieze stip op de horizon te zetten.

Bestaande scenario’s verdiepen om toekomstige opgaven te inventariseren

Om meer inzicht te krijgen in en grip te krijgen op een veranderende en onzekere wereld, vooral voor een gebied dat zo afhankelijk is van export, heeft de provincie Zuid-Holland gekozen om gebruik te maken van de methode van scenarioplanning. In dit traject is echter geen nieuwe scenarioset opgesteld. Er is juist gekozen om gebruik te maken van toekomstscenario’s die in 2017 zijn opgesteld door de gemeente Westland. Een van de kernonzekerheden van de Westland 2030 scenario’s is de geopolitieke/wereldeconomische situatie: gaan we richting protectionisme of zal vrijhandel uiteindelijk toch weer de boventoon gaan voeren? De andere kernonzekerheid is meer maatschappelijk. Zullen bijvoorbeeld andere waarden centraal gaan staan? Zal welzijn boven welvaart verkozen worden? Zetten we samen de schouders eronder? Of zal de samenleving kwestbaarder worden, gericht op individueel en korte termijnbelang? Deze onzekerheid kan ook relevantie hebben wat betreft de aandacht voor duurzaamheid en regelgeving daaromtrent, wat belangrijk is voor een gebied waarin veel energie wordt gebruikt in de glastuinbouw en voedsellogistiek.

Met behulp van diverse expertsessies, met experts vanuit overheden, bedrijven, en kennisinstellingen, zijn extra inzichten verzameld om de scenario’s van Westland naar een drietal relevante thema’s door te vertalen:

  1. Mobiliteit en bereikbaarheid
  2. Modernisering teeltareaal
  3. Energietransitie

Op basis van deze doorvertalingen is in een aantal sessies per thema vervolgens nagedacht per thema welke uitdagingen in de scenario’s zouden voorkomen, wat de grote opgaven voor het gebied zouden zijn. Opgaven waaraan in het proces van de gebiedsuitwerking de nodige aandacht moet worden besteed, waarover na moet worden gedacht hoe ermee om te gaan. De verdiepte scenario’s worden ook gebruikt om een kwantitatief verkeersmodel mee te verreiken. Op basis van de scenario’s kan een basismodel worden aangepast om verkeersstromen per scenario in beeld te krijgen, om zo meer inzicht te krijgen in waar bepaalde knelpunten zouden kunnen ontstaan. De komende maanden worden de scenario’s gebruikt in het opstellen van een gebiedsuitwerking en in gesprekken met het Rijk.

“Vaak is het voor besluitvormers lastig om te werken met scenario’s, omdat ze zo’n brede bandbreedte in mogelijke toekomstsituaties laten zien. Toch hebben de Westland scenario’s een aantal opgaven opgeworpen die in elk scenario relevant zijn en daarmee goede input geven voor de gebiedsuitwerking.“
Tony van der Meulen, Programmamanager Gebiedsuitwerking GP 3.0 in Westland

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Jeroen Toet