Hoe valide is uw strategie?

Veel organisaties besteden tijd en aandacht aan risicomanagement. De focus ligt hierbij op het managen van operationele en financiële risico’s. Het gaat hierbij met name om risico’s die samenhangen met de het functioneren van personen (fraude, onethisch gedrag, etc.) of processen. Wij noemen deze groep risico’s risks to performance.

Naast deze groep operationele risico’s is het voor organisaties van groot belang een tweede groep risico’s te onderkennen: de risks to value. Risks to value hangen niet samen met de uitvoering van de strategie, maar juist met de validiteit van de strategie. Ze bieden inzicht in gebeurtenissen die de kracht van de strategie van de onderneming kunnen beïnvloeden.

Risico’s die uw toegevoegde waarde bedreigen

Risks to value bedreigen het vermogen van organisaties om waarde te creëren. We onderscheiden twee groepen risks to value:

Externe risico’s

Externe risico’s zijn de risico’s die samenhangen met gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van organisaties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om macro-economische veranderingen of veranderingen in het gedrag van stakeholders.

Strategierisico’s

Strategierisico’s zijn de risico’s die samenhangen met de strategische keuzes van organisaties. Het zijn risico’s die organisaties bewust nemen in de verwachting hiermee bovengemiddelde waarde te creëren.

Strategische dialoog

Het beheersen van ‘risks to value’ vergt een andere benadering dan het beheersen van ‘risks to performance’. In plaats van interne controle gaat het om voeren van een strategische dialoog. Hier doordenkt u onbeïnvloedbare risico’s en hun implicaties voor de strategie van de onderneming.

Het voeren van de strategische dialoog is vaak een uitdaging. Groepsdenken of een te groot zelfvertrouwen verstoren een zuiver beeld van ‘risks to value’. Hulpmiddelen zoals scenarioplanning of war gaming zijn krachtig om door deze valkuilen te breken.

Strategisch risicomanagement in 5 stappen

Stap 1: Vaststellen businessmodel

We tekenen het businessmodel van de organisatie uit. Het businessmodel maakt de strategische keuzes van de organisatie expliciet en biedt een goede basis om externe risico’s en strategierisico’s te beoordelen.

Stap 2: Vaststellen externe risico’s

Met behulp van onze trendbibliotheek, interviews en gesprekken brengen we de belangrijkste externe risico’s in kaart. Het gaat om onzekerheden in de externe omgeving van de organisatie. Enkele voorbeelden van externe risico’s: nieuwe wetgeving, een economische dip, snelle verandering van technologie, een nieuwe strategie van een concurrent.

Stap 3: Vaststellen strategierisico’s

Om strategierisico’s vast te stellen schetsen we het speelveld geschetst waarin de organisatie de komende jaren dient te acteren. Wij maken hierbij gebruik van een set toekomstscenario’s. Toekomstscenario’s zijn bij uitstek geschikt om de belangrijkste externe risico’s te doordenken en te expliciteren. Door de strategische keuzes van de organisaties te confronteren met de toekomstscenario’s stellen we vast hoeveel risico de organisatie neemt. Sluit de strategie aan bij alle toekomstscenario’s of maar bij een enkel toekomstscenario?

Stap 4: Risicomitigatie

De externe risico’s en de scenario’s zijn een uitstekende basis om na te denken over risicomitigatie. Kunnen we de strategie met kleine aanpassingen robuuster maken? Willen we onderscheidend zijn in 1 scenario en volgend in de andere?

Stap 5: Monitoring

De aard van ‘risks to value’ is dat ze zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Daarom is het van belang hun ontwikkeling te monitoren. Onze online Omgevingsmonitor werkt met expertpanels die organisaties helpen om zicht te houden op de belangrijkste risico’s

“A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for.”

William G.T. Shedd

Vragen over dit artikel? Neem contact met ons op.