Voergroep Zuid is een coöperatie in het zuiden van Nederland. Het produceert diervoer voor varkens, runderen, geiten en kippen. Met jaarlijks 750.000 ton afzet heeft Voergroep Zuid een stevige positie in de top 4 van Nederland. In 2017 ontwikkelde Voergroep Zuid haar nieuwe strategie, met aandacht voor een goed product voor een goede prijs. Echter, de ontwikkelingen in de veehouderij gaan zo snel, dat de directie eind 2018 besloot tot een herijking van de strategie.

Omgeving in beweging

De veehouderij staat sterk onder druk, vanwege haar beslag op het milieu en toenemende aandacht voor dierenwelzijn. Aangemoedigd door activistische groeperingen legt de politiek steeds strengere maatregelen op waar boeren aan moeten voldoende. Tegelijkertijd stimuleert de overheid het terugdringen van de veehouderij door stoppers- en saneringsregelingen aan te bieden. Het gevolg is dat het aantal boeren in Nederland al jaren terugloopt. De overgebleven veehouderijen zijn groter en professioneler en dus een heel ander soort klant. Trendbreuk is dat nu ook het aantal dieren omlaag lijkt te gaan, wat van invloed is op de afzet van Voergroep Zuid.

Gestructureerd proces met de Strategy CUBE

Voergroep Zuid heeft gekozen voor de Strategy CUBE om haar strategie te herijken. In een aantal bijeenkomsten werden met de projectgroep alle stappen van de CUBE doorlopen. Omdat er voor de strategieontwikkeling al veel analyses waren uitgevoerd, is goed gebruik gemaakt van de reeds aanwezige informatie. Als analyse-instrumenten heeft Voergroep Zuid gekozen voor het businessmodel, een portfolioanalyse en een trendanalyse. Op basis van de analyses werd de huidige strategie tegen het licht gehouden en nieuwe strategische opties bedacht. Naast de projectgroep met daarin het management van Voergroep Zuid werden de medewerkers betrokken via een klankbordgroep. Deze droeg op gezette tijden inspiratie en kennis aan. De klankbordgroep verrijkte zo het proces van strategievorming, met als bijkomend voordeel dat onder de medewerkers draagvlak ontstond voor de uitkomst.

“De Strategy CUBE biedt een gestructureerd proces, waarin veel aandacht is voor zowel de mogelijkheden van de organisatie als veranderingen in de externe omgeving.”

Wim Maaskant, directeur Voergroep Zuid

Strategische focus

Eén van de twijfels bij de strategie was of er voldoende focus aanwezig was. Aan het begin van het traject is daarom uitgebreid gesproken over de propositie van Voergroep Zuid. Leveren we het beste of het goedkoopste voer? Gaan we volledig mee met onze klanten of standaardiseren we onze productie om kosten te besparen? Aan de hand van een aantal stellingen op basis van het gedachtegoed van Tracey & Wiersema ontstond een stevige discussie tussen de leden van het management. Uiteindelijk gekozen voor een positie die net iets meer op customer intimacy dan op product leadership is gericht. Prijs blijft uiteraard cruciaal in een concurrerende markt, dus deze moet in ieder geval marktconform zijn. Met deze keuzes was het vervolgens een stuk makkelijker om de strategische opties te laden. Hierbij werd telkens gekeken of de optie voldoende aansloot bij de keuze voor customer intimacy.

Van strategie naar actie

Zowel de directie als de Raad van Commissarissen benadrukten het belang van het concretiseren van de strategie. Bij afronding zou voor iedereen duidelijk moeten zijn welke acties de herijkte strategie vereisen. De laatste stap van de CUBE, strategische planning, besteedt hier aandacht aan. Het projectteam werkte de gekozen strategische opties verder uit in strategiekaarten, geïnspireerd op de OGSM-methode. De strategiekaarten benoemen concrete acties en bijbehorende eigenaren. Dit maakt het mogelijk de implementatie van de strategie te verbinden met de jaarlijkse planning- en controlcyclus.

“De strategiekaarten maken heel concreet welke acties we moeten ondernemen om de strategie te realiseren. Door dit een plek te geven in onze jaarplannen weten we zeker dat de strategie van het papier komt.”

Herman Heijtmeijer, financieel directeur Voergroep Zuid

Neem voor meer informatie over dit project contact met ons op.