Waarop gaat Zwolle zich richten?

De gemeente Zwolle is onderdeel van de Regio Zwolle: een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verspreid over vier provincies. De stad groeit en de economische ontwikkeling van de regio is stevig: de Regio Zwolle heeft de ambitie om de vierde economische regio van Nederland te worden. De stad heeft zich altijd sterk gemaakt voor de succesvolle regionale samenwerking en aangesloten bij de economische agenda van de regio, maar heeft daarbij weinig eigen beleid en profiel ontwikkeld. En met de ontwikkeling van een Omgevingsvisie ontstond meer en meer de vraag hoe de gemeente Zwolle zich binnen de regio wil inzetten. Ook lagen er keuzes voor over de inzet van capaciteit en middelen. Kiest de gemeente voor een groot aantal thema’s en/of sectoren waar ze per thema een beperkte inzet kan bieden? Of zet de gemeente in op een beperkter aantal thema’s waar zij met stakeholders een groter verschil kan maken. Hierop moest een Economisch Perspectief worden ontwikkeld.

Aansluiten op de toekomst, aansluiten op stad en regio: scenario’s en waardesysteem

Een helder Economisch Perspectief vraagt om beleidskeuzes/handelingsperspectieven die zowel aansluiten bij de externe omgeving (waar gaat de wereld naartoe?) als bij het unieke DNA van stad en regio (wat past bij ons?). Om zicht te krijgen op trends en onzekerheden in de externe omgeving is een groep medewerkers van de gemeente Zwolle vorig jaar samen met Jester Strategy aan de slag gegaan met het opstellen van toekomstscenario’s. Ook heeft de gemeente een drietal concept handelingsperspectieven opgesteld die als inspiratie/basis hebben gediend voor het te ontwikkelen Economisch perspectief. De ontwikkelde scenario’s zijn vervolgens gebruikt om de handelingsperspectieven te toetsen en te verrijken. Zo is een beeld ontstaan over welke handelingsperspectieven robuust en toekomstvast zijn.

Richting kiezen

Ook is gekeken naar een strategische focus: welke scenario’s lijken het meest waarschijnlijk en uitdagend en welke handelingsperspectieven adresseren die scenario’s het beste. Op basis van o.a. dat beeld is een voorkeurshandelingsperspectief geselecteerd en aangescherpt welke als eerste aanzet diende voor het Economisch Perspectief.

Het Economisch Perspectief is na consultatie met diverse partijen uit de regio (bedrijven, Economic Board Regio Zwolle, andere gemeenten, etc.) in juli 2021 unaniem door de gemeenteraad van Zwolle vastgesteld.

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Toet.