Smits Vastgoedzorg adviseert en ondersteunt opdrachtgevers bij het succesvol ontwikkelen en realiseren van renovatie en onderhoudsprojecten binnen de bestaande woningvoorraad waarin ontwerp, uitvoering en beheer zijn geïntegreerd. Prestatiegericht renoveren en onderhouden is waar Smits Vastgoedzorg voor staat en waarin het de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt.

“Wij hebben ons als bedrijf de afgelopen jaren sterk geprofileerd op het gebied van prestatiegericht renoveren en onderhouden. Dit heeft geleid tot een duurzame ontwikkeling, en heeft het karakter van onze opdrachten en het profiel van ons bedrijf sterk beïnvloed”

Hans van der Krogt, Smits Vastgoedzorg

Om deze duurzame ontwikkeling van het bedrijf ook in de nabije toekomst vast te houden heeft Smits Vastgoedzorg recent samen met Jester een proces van strategische herijking doorlopen. In dit traject is tevens nadrukkelijk aandacht besteed aan de doorvertaling van de nieuwe strategie naar concrete handvatten voor implementatie binnen de verschillende afdelingen. Tijdens dit proces doorliep het projectteam van Jester samen met het MT van Smits vier stappen.

Herijken van strategie in 4 stappen

Stap 1: Analyse huidige businessmodel

Jester heeft samen met het MT van Smits Vastgoedzorg een uitgebreide analyse van het huidige businessmodel verricht. Hierbij is niet alleen het unieke DNA, maar tevens naar de kracht en kwetsbaarheid van het businessmodel van Smits gekeken.

Stap 2: Definiëren strategische richting en toekomstige businessmodel

Samen met het MT van Smits Vastgoedzorg is een visie en strategische richting vastgesteld voor de komende 5 jaar (2020+). Op basis van de richting is samen met het MT een toekomstig businessmodel gedefinieerd waarin de ambitie van de organisatie op verschillende onderdelen (bouwstenen in het businessmodel) expliciet is gemaakt.

Stap 3: Vaststellen strategische prioriteiten 2017-2020

Samen met het MT van Smits Vastgoedzorg zijn op basis van de visie en het toekomstige businessmodel (concrete ambitie binnen de onderdelen van het businessmodel) strategische prioriteiten vastgesteld voor de periode 2017-2020.

Stap 4: Vertaling van de strategie naar concrete handvatten (planning)

In de laatste stap zijn de strategische ambities vertaald in doelstellingen, KPI’s en acties. Per afdeling is er een strategiekaart en balanced scorecard ontwikkeld die de kern van de strategie per afdeling samenvat. Dit vormt de basis voor de implementatie van de nieuwe strategie.

Resultaat

Het strategievormingstraject heeft naast een aantal scherpe keuzes op het gebied van klantsegmenten, strategische partnerships en proposities ook geleid tot de bewustwording dat de duurzame ontwikkeling van de organisatie een nieuwe manier van organiseren en aansturen vraagt.

“Een belangrijke meerwaarde van dit traject met Jester is dat zij ons hebben doen inzien dat we naast een aanscherping van onze strategie, die inspeelt op de uitdagingen in onze externe omgeving, ook ons businessmodel op onderdelen beter konden laten aansluiten op de nieuwe situatie die is ontstaan door de snelle ontwikkeling van ons bedrijf”

Hans van der Krogt, Smits Vastgoedzorg

De strategie heeft geleid tot een aangescherpte koers met duidelijke keuzes. Aan het einde van iedere stap zijn er concrete resultaten opgeleverd die door de directie breed in de organisatie zijn gedeeld:

  1. Beschrijving van het huidige businessmodel (incl. kracht en kwetsbaarheden)
  2. Toekomstige businessmodel, op basis van de strategische richting
  3. Strategische prioriteiten, samengevat in de aangescherpte strategie van Smits
  4. Strategiekaarten en scorecards per afdeling

De procesaanpak van Jester bleek zeer geschikt om medewerkers en stakeholders optimaal betrokken te houden bij het proces.

“De gestructureerde procesaanpak van Jester leverde concrete resultaten op die we breed in de organisatie hebben kunnen delen, waardoor er een breed draagvlak is ontstaan voor de nieuwe strategie.”

Hans van de Krogt, Smits Vastgoedzorg

Het resultaat is een aangescherpte strategie voor Smits Vastgoedzorg, die binnen het bedrijf breed wordt gedragen. Daarnaast is de strategie in nauw overleg met managers van de afdelingen vertaald naar relevante doelstellingen en KPI’s per afdeling, waardoor de bijdrage van iedere individuele afdeling aan de nieuwe strategie concreet is gemaakt.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Bas Schulten van Jester.