In het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 33 gemeenten in Noord-Holland en Flevoland samen op o.a. de gebieden van economie, ruimte en landschap, mobiliteit en energie. Ook de beide provincies en Vervoerregio Amsterdam zijn deelnemers aan dit verband. Een belangrijk richtinggevend, strategisch document in de samenwerking is de MRA Agenda. Hierin staan zeven ontwikkelrichtingen centraal. Onder die ontwikkelrichtingen zijn diverse gezamenlijke doelen en acties geformuleerd waar de deelnemende partijen de afgelopen en soms nog komende jaren werk van gaan maken. Regelmatig wordt deze actielijst geactualiseerd. De afgelopen MRA Agenda, die voluit ‘Ruimtelijk-economische Actie-Agenda 2016-2020’ heet, loopt spoedig tegen het einde van haar looptijd aan. Elke 4 jaar dient conform het samenwerkingsconvenant een nieuwe agenda te worden ontwikkeld.

Dit was niet de enige aanleiding voor de MRA om de MRA Agenda onder de loep te nemen. De huidige agenda is namelijk ook relatief kort na de crisis opgesteld, een hele andere tijdsperiode. Brexit, Trump, een haast oververhitte woningmarkt in de regio… er is in de loop der jaren het nodige veranderd.  Wie weet wat de toekomst in petto heeft voor de regio en op welke nieuwe uitdagingen en kansen een nieuwe Agenda zou moeten inspelen?

MRA Scenario’s

Met het oog op een veranderende en onzekere wereld en toekomst heeft de MRA besloten om de eerder ontwikkelde en recent bijgewerkte MRA scenario’s te gebruiken om zowel de bestaande acties uit de huidige Agenda tegen het licht te houden, als om na te denken over nieuwe mogelijke uitdagingen waarvoor nieuwe ontwikkelrichtingen en acties geformuleerd dienen te worden in een nieuw op te stellen Agenda. In dit kader zijn diverse experts uit de regio op uiteenlopende beleidsterreinen gesproken en zijn daar waar nodig nog de nodige verdiepingen gemaakt op de scenario’s. Tijdens een bijeenkomst eind mei maakten allerlei strategen uit de regio kennis met de scenario’s. Na een aantal leuke discussies over welke scenario’s men meer of minder waarschijnlijk achtte, of waar men van vond dat de regio minder is op voorbereid, heeft men nagedacht over de uitdagingen die de diverse scenario’s opwerpen en wat mogelijke strategieën zijn om daarop voorbereid te zijn. De komende maanden gaat het proces van het opstellen van een nieuwe MRA Agenda verder, waar ongetwijfeld de inzichten vanuit de scenario’s nog voor extra scherpte en toekomstvastheid gaan zorgen.

“De MRA-scenario’s zijn de laatste jaren door Jester zo verdiept en fijngeslepen, dat ze nu een perfect middel vormen voor discussie over toekomstgerichte strategie. Ook in het vervolg van ons proces zullen we de scenario’s nog gebruiken.”

Ilknur Donmez, Kwartiermaker MRA Agenda II

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Toet.