Maatschappelijk verantwoord ondernemen… Al jaren een populair begrip bij menig bedrijf en organisatie. Ondernemen met meer aandacht voor het milieu en sociale gevolgen. De NS laat haar treinen in dat kader nu bijvoorbeeld rijden op elektriciteit welke volledig uit windenergie komt. Andere bedrijven zetten hard in op het in dienst nemen van mensen met een beperking. Anderen steunen met een aandeel van hun omzet goede doelen of proberen hun producten zo ‘circulair’ of ‘renewable’ mogelijk te maken. Alhoewel er de nodige stappen zijn gemaakt, is het nog maar de vraag of de doelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden gehaald.

Situatie

MVO Nederland, de kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft tot doel samen met haar partners in 2025 de omslag te hebben gemaakt naar een nieuwe economie, een wereld waarin bedrijven klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke handelsketens ondernemen. Echter, de wereld verandert snel. Na de crisis zagen we bijvoorbeeld dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet altijd bij elk bedrijf de hoogste prioriteit had. Met de lage olieprijzen van de afgelopen jaren, rendeerde het ook niet voor elk bedrijf om over te stappen op volledige duurzame energie. Richting de toekomst zijn er allerlei onzekerheden die ervoor dat het nog maar de vraag is of de doelstellingen gehaald gaan worden. Dit maakt het lastig voor bedrijven, maar ook voor MVO Nederland om een toekomstvaste en robuuste strategie op dit vlak te realiseren.

Scenario’s co-creëren om voor te bereiden op de toekomst

Samen met een aantal van haar koplopers heeft MVO Nederland dan ook gekeken naar hoe de toekomst eruit kan zien op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar moet je als bedrijf, organisatie, of als brancheorganisatie, op inzetten om maatschappelijk verantwoord ondernemen te doen slagen? Welke kansen liggen er en welke beren loeren eventueel op de weg? Met de toenemende onzekerheid in de buitenwereld in het achterhoofd, is het puur kijken naar relevante trends ontoereikend, beredeneerde MVO Nederland. Het is bijvoorbeeld moeilijk in te schatten welke zullen doorzetten en versnellen. Uiteraard hebben we allemaal wel onze hoop en wensen, maar voor strategie is dat niet altijd de juiste basis. De wereld ontwikkelt zich niet altijd conform onze wensbeelden, je moet rekening houden met meerdere toekomstscenario’s. Samen met haar koplopers en met coaching van Jester heeft MVO Nederland dan ook vier toekomstscenario’s ontwikkeld over wat de mogelijke context is waarin bedrijven en organisaties maatschappelijk kunnen, willen, of moeten, ondernemen.

Willen en kunnen

Twee kernonzekerheden vormen de basis van de scenario’s:

  1. Willen we verduurzamen? Dus: is er voldoende maatschappelijk draagvlak voor ingrijpende maatregelen die noodzakelijk zijn om in 2025 een circulaire, klimaatneutrale en inclusieve economie te realiseren?
  2. Kunnen we verduurzamen? Dus: slagen we erin alle mensen (expertise) en middelen (technologie) te mobiliseren die nodig zijn om voor 2025 een duurzame economie te realiseren?

(bron: MVO Nederland)

Hieruit zijn vier uiteenlopende toekomstbeelden ontstaan die allen hun eigen kansen en uitdagingen schetsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de ene zal het haast vanzelf gaan en een hygiënefactor zijn, in de andere heeft het nauwelijks aandacht en prioriteit. Op basis van de toekomstscenario’s heeft MVO Nederland haar Strategische Agenda opgesteld en prioriteiten bepaald en nodigt ze bedrijven en organisaties uit om met deze agenda en de scenario’s zelf aan de slag te gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wil je meer informatie over dit project neem dan contact op met Jeroen Toet.