Een nieuw koersplan voor CSG Reggesteyn

Het is begin 2020 als de bestuurder van CSG Reggesteyn, een middelbare scholengemeenschap met locaties in Nijverdal en Rijssen, Jester Strategy benadert. Of wij eens mee kunnen denken over het nieuwe strategische meerjarenplan. De grootste uitdagingen? Reggesteyn is een school in een krimpregio, is bezig met nieuwbouw én wil graag een dynamisch plan ontwikkelen. Leren en bijsturen moet de tweede natuur van iedereen in de organisatie worden. Continue ontwikkelingen in de omgeving van Reggesteyn maken dat bestuur en directie werk willen maken van het lerend vermogen van de organisatie. Maar eerst moet er een plan komen.

Strategievorming tijdens een pandemie

Het projectteam gaat aan de slag. We bepalen de strategische uitdagingen, zo leven er naast krimp vragen over het onderwijsaanbod, het in hun kracht zetten van medewerkers en mogelijkheden tot samenwerking. Er is een constructief gesprek met de Raad van Toezicht over hun verwachtingen van het plan. De medezeggenschapsraad, medewerkers en belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het analyseren van de organisatie en de externe omgeving. We zitten inmiddels in de tweede lockdown en de maatregelen en het afstandsonderwijs trekken een behoorlijke wissel op de organisatie. Leerlingen mogen gelukkig weer, beperkt, naar school, maar dit is niet zonder risico’s. Een projectgroepbijeenkomst valt in duigen omdat de eerste besmetting bij een docent wordt vastgesteld. Tijdens de volgende bijeenkomst is er de eerste besmetting van een leerling. Met al dit crisismanagement is het een uitdaging de blik af en toe op de toekomst te richten.

“Het was best pittig dit traject in coronatijd te doorlopen. Gelukkig hielp de structuur in het proces ons elke keer weer de draad op te pakken en niets te vergeten.”

Aart van ’t Veld, voorzitter College van Bestuur

Het gesprek is misschien wel belangrijker dan het resultaat

De gesprekken tijdens de bijeenkomsten gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Identiteit bijvoorbeeld, een onderwerp dat op een open christelijke school aan de orde van de dag is. Hoe dragen we onze identiteit uit, hoe bereiken we inclusiviteit, hoe positioneren wij ons ten opzichte van andere scholen in de regio? Een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt is de professionele schoolcultuur. Wat is dat eigenlijk? Er bestaan meerdere definities, maar wat betekent dit hier op Reggesteyn? De gesprekken in de projectgroep, maar ook met de medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht, unitleiders en de omgeving zijn misschien nog wel belangrijker dan het resultaat. Ook de strategie is erop gericht medewerkers en leerlingen zoveel mogelijk het gesprek met elkaar aan te laten gaan. Hoewel het natuurlijk toch ook mooi is dat er uiteindelijk een ambitieus én realistisch plan op tafel ligt.

“Met het koersplan en de strategische cyclus hebben we als organisatie de instrumenten in handen om het plan uit te voeren, maar hier ook van te leren en waar nodig bij te sturen.” 

Aart van ‘t Veld, voorzitter College van Bestuur

Kruipen, lopen, fietsen

Het plan is eigenlijk pas het begin. De directie van CSG Reggesteyn heeft de expliciete wens strategisch denken en planvorming meer dynamisch in te richten. Niet langer een plan dat na vier jaar weer eens uit de kast wordt getrokken om te concluderen dat de helft niet meer relevant is. Naast het koersplan werken we met Reggesteyn aan het inrichten van een strategische cyclus waarbij units plannen maken op basis van de koers en periodiek het gesprek met elkaar aangaan over hoe het gaat. Wat loopt goed? Wat vraagt om aandacht? Welke externe ontwikkelingen schoppen onze plannen in de war? Hoe leren we van wat we doen? Hoe sturen we bij? Het is een hele nieuwe manier van denken en het vraagt tijd en geduld van mensen om zich dit eigen te maken. Dat is ook onderdeel van het leerproces: het hoeft niet allemaal in één keer perfect. Eerst kruipen, dan lopen, dan fietsen.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.